کنترل کیفیت

مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) در تمامی مراحل تولید از جمله اهداف مدیران کیان کارتن میباشد . 

 

مراحل کنترل کیفیت : 

1- کیفیت کاغذهای خریداری شده
2- کیفیت ورق نهایی 3لا  یا 5لا (چسب و ترکیب)
3- تستهای مکانیکی ورق کارتن
4- صحت گرماژ کاغذ ( گرم در متر مربع)
5- کنترل کیفیت حین برش ورق
6- کنترل وضوح چاپ و غلظت و کیفیت مرکب چاپ
7- کنترل  لب چسب و کیفیت چسب مصرفی
8- کنترل حین ارسال و بارگیری
9- دریافت پیشنهادات و انتقادات مشتریان برای ارتقای کیفیت تولید